افعال ToBe و مشتقات آن

در این جلسه ما قصد داریم در مورد زمان حال ساده و مشتقات آن یعنی ame – is – are صحبت کنیم. ما در جلسه اول ضمیر فاعلی را به شما توضیح دادیم، حالا باید این نکته را در نظر بگیریم که بعد از هر ضمیر شکل خاصی از افعال To be می آیند مثلا بعد از ضمیر I حتما باید am قرار دهیم. و بعد از he – she – it  و اسم های مفرد مثل Ali فقط is می آید.بعد از we – you – they و اسم های جمع مانند Books فقط are می اید. با توجه به مقال های زیر می بینید که بعد از هر ضمیر شکل خاصی از می آید.

 من یک دانش آموز هستم    .I am a student

  او یک دانش آموز است.  He is a student

آن ها کیف هستند.   .They are bags

هیچ نظری وجود ندارد