جلسه هفتم

چگونه جمله را با What چی ، چکاره سؤالی کنیم.

در این درس قصد داریم در مورد کلمه What به معنی چی – چکاره صحبت کنیم. همانطور که در جلسات قبل توضیح دادیم بودیم در زبان انگلیسی برای سوالی کردن جمله جای فعل و فاعل را جابه جا می کنیم و در انتها از علامت سوال استفاده میکنیم. حال میخواهیم یاد بگیریم چگونه میشود با استفاده از What جمله را سوالی کنیم. برای این کار کافیست در ابتدا جمله What رات قرار دهیم و جای فعل و فاعل جمله (ضمیر فاعلی) را جابه جا کنیم و مابقی جمله را حذف کنیم.

نکته بعدی در مورد کلمات This و That می باشد. زمانی که میخواهیم به یک شی ء که در نزدیکی ما هست اشاره کنیم از This ، و زمانی که شی ء در چند متری ما هست از That استفاده میکنیم. برای اینکه درس را به صورت کامل بیاموزید لطفا این جلسه را دانلود کنید.

هیچ نظری وجود ندارد