جلسه یازدهم

کاربرد There is و There are

با سلام خدمت اعضای محترم سایت مدیر ایده آل، در جلسه دهم در مورد رنگ ها نکاتی را خدمت شما توضیح دادیم. در این جلسه قصد داریم در مورد There is به معنای وجود دارد و  There are به معنای وجود دارند صحبت کنیم. چنانچه بخواهید جمله ای را با There is و There are سوالی کنید کافیست که جای There و is جابجا شود. در حقیقت There در جمله حکم فاعل را دارد و اگر به خاطر داشته باشید ما در جلسات قبلی طریقه سوالی کردن جمله را توضیح داده بودیم. دقیقا سوالی کردن در این جلسه هم به شکل های قبلی می باشد.

چنانچه بخواهیم در جمله سوالی که در آن IS there و Are there وجود دارد را، پاسخ کوتاه – مثبت و منفی دهیم. کافیست که در ابتدا Yes و جای There و is را جابه جا کنیم و مابقی جمله را حذف کنیم. برای پاسخ منفی هم کافیست در ابتدا No را قرار دهیم و جای فاعل و فعل To be مورد نظر را جابه جا کنیم و در انتهای جمله نقطه قرار دهیم. به مثال های زیر توجه کنید و ویدویوی این جلسه را دانلود بفرمایید.

یک کتاب روی میز وجود دارد.  .There is a book on the table

آیا یک کتاب روی میز وجود دارد؟  ?Is there a book on the table

دو کتاب روی میز وجود دارند  There are two books on the table

آیا دو کتاب روی میز وجود دارند؟  ?Are there two books on the table

………………………………………………………………..

آیا یک خودکار روی میز وجود دارد؟  ?Is there a pen on the table

بله، وجود دارد  Yes, there is

نه، وجود ندارند  No there are not

هیچ نظری وجود ندارد